Auktorisoinnin tavoitteet, -vaatimukset ja -hakeminen

Tavoitteet

 • Auktorisoinnin tavoitteena on varmistaa, että jvt- ja kuivausalalla toimivilla yrityksillä ja pelastuslaitoksilla on vaadittava ammattitaito ja toiminnalliset edellytykset.
 • Laatu- ja palvelutasoa voidaan nostaa ja ylläpitää koulutuksella ja työmenetelmien jatkuvalla kehittämisellä
 •  

Auktorisointivaatimusten pääkohdat: Yritykset

(ks. täydelliset auktorisointivaatimukset )

 • Liikkeen on osoitettava taloudellista vakautta. Mikäli yritys menee konkurssiin, auktorisointi automaattisesti päättyy. Mikäli yritys on yrityssaneerauksessa, auktorisoinnin jatkuminen harkitaan tapauskohtaisesti
 • Yrityksellä pitää olla vastuuvakuutus, summaltaan vähintään 1 Me. Vastuuvakuutuksen on oltava voimassa auktorisoinnin voimassa ollessa jatkuvasti.
 • Yritystä ei ole tuomittu rikoslaissa tarkoitettuun yhteisösakkoon auktorisoinnin tai sitä edeltävien viiden vuoden aikana
 • Auktorisoidun yrityksen johtotehtävissä ei saa toimia henkilöitä, jotka kolmen (3) auktorisointia lähimmän vuoden aikana ovat toimineen konkurssiin asetetun yrityksen johtotehtävissä.
 • Yrityksen johtotehtävissä ei saa toimia henkilöä, joka on auktorisointihakemuksen tai sitä edeltävien kolmen (3) vuoden aikana tuomittu työsuojelurikoksesta.
 • Yrityksen johtotehtävissä ei saa toimia henkilöä, joka on liiketoimintakiellossa.
 • Auktorisoitu yritys ei saa tietoisesti käyttää edellä mainittua henkilöä, tällaisen henkilön hallitsemaa yritystä tai muuta yhteisösakkoon tuomittua yritystä omana aliurakoitsijanaan
 • Auktorisoidulla liikkeellä tulee olla jatkuva päivystys ja lähtövalmius kahden (2) tunnin sisällä
 • Liikkeellä tulee olla pysyvästi palkattuna vähintään yksi (1) vastaava työnjohtaja
 • Liikkeellä tulee lisäksi olla palveluksessaan: JVT-töissä vähintään kolme (3) ammattitaitoista työntekijää ja kuivaustöissä vähintään yksi (1) työntekijä
 • Kuivausliikkeellä tulee olla palveluksessaan Kosteudenmittaajan tutkinnon suorittanut PKM tai serifioitu Rakenteiden kosteuden mittaaja (www.sertifikaattihaku.fi)
 • Liikkeen työnjohdolla ja yhdellä kolmasosalla (1/3) työntekijöistä tulee olla SJVTKL:n, tai muun auktorisointiryhmän hyväksymän kouluttajan antama vahinkoalan koulutus
 • Auktorisoitavalla liikkeellä tulee olla riittävä määrä oman ammattialansa kalustoa ja tarvikkeita
 • Auktorisoitavalla yrityksellä tulee olla riittävästi kokemusta ja referenssejä ko. töistään
 • Liikkeen tulee laatia kaikki työn suorituksen kannalta välttämättömät, tai muuten yleisen käytännön mukaiset raportit, kuten kosteuskartoitus-, kuivaus- ja/tai JVT-raportit. Kartoituksessa suositellaan tehtävän oppaan ”Rakennusten vahinkoselvitykset ja korjaaminen” mukaisesti
 • Yrityksen tulee noudattaa alalla vallitsevia hyviä työtapoja ja -menetelmiä sekä toimia luotettavasti ja hyviä asiakaspalveluperiaatteita noudattaen
 • Yrityksen tulee tarjota työntekijöilleen turvallisia, tyydyttäviä ja ihmisarvoisia työoloja sekä suojella työntekijöiden oikeuksia ja edistää kaikkien työntekijöiden turvallista työympäristöä

Yrityksen tulee pyrkiä vähentämään merkittävästi jätteen syntymistä ennakoimalla, kierrättämällä ja sekä käyttämällä uudelleen

Selvitys koulutusvaatimuksista

AUKTORISOINTIVAATIMUSTEN YKSITYISKOHTIA

Tarkennukseksi kohtaan 4.5 Ammattitaito ja koulutus seuraavaa:

 • Kosteusmittaajan koulutus voidaan suorittaa joko Taitotalon Kosteudenmittaajan (PKM) kurssilla, tai Ratekon Rakenteiden kosteuden mittaajat  henkilösertifiointiohjelmassa
 • JVT- ja/tai kuivaustyöauktorisointiin vaaditaan SJVTKL:n kurssiohjelmasta osiot: Turvallinen vahinkosaneeraus, palosaneeraus tai sisäilman perusteet, kuivaustyöt sekä hajunpoisto ja desinfiointi (4 osiota)
 • Koulutukseksi hyväksytään myös JVT- ja Kuivauspäivät
 • Muut mahdolliset koulutuksen tarjoajat hyväksytään tapauskohtaisesti erikseen.

Auktorisointikoulutus on määräaikainen. Koulutus on voimassa 5 (viisi) vuotta.

Auktorisointivaatimusten pääkohdat: Pelastuslaitokset

 • Pelastuslaitoksen JVT-ensitoimenpiteistä vastaavalla, vuorossa olevalla esimiehellä, palokunnan päälliköllä, tai yksikönjohtajalla tulee olla paloesimiehille tarkoitettu hyväksytty JVT-koulutus.
 • Varsinaisten JVT-ensitoimenpiteiden tekijöiden (vakinainen ja vapaaehtoinen pelastustoimi) on suoritettava joko edellä mainittu tai heille erikseen suunniteltu koulutus. Mikäli kyseisillä henkilöillä on vähintään viiden (5) vuoden työkokemus JVT-ensitoimenpiteiden suorittamisesta, ei kyseistä koulutusta edellytetä.
 • Koulutuksen sisältö on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Paloinsinööriyhdistyksen ja Palopäällystöliiton laatiman koulutusohjeen ”Jälkivahinkojen torjuntatietoa palohenkilöstölle”, mukainen. Koulutuksen sisältöä täydennetään Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n laatimalla koulutusmateriaalilla.
 • Pelastuslaitoksella tulee olla valmiudessa vähintään sopimuksessa tarkemmin määritetty jvt-kalusto ja –varusteet.

Auktorisoinnin hakeminen ja aikataulu

 • Auktorisointia hakevan yrityksen tai pelastuslaitoksen on tehtävä asiaankuuluva hakemus ja täytettävä määritetyt auktorisoinnin vaatimukset.
 • Auktorisointia hakeva yritys auditoidaan ja auditoinnista tulee suoriutua hyväksytysti ennen auktorisoinnin myöntämistä
 • Pelastuslaitos voi hakea auktorisointia jvt-ensivaiheen töitä varten.
 • Yritysten hakemuslomakkeen saa tästä linkistä ja hakemuksen liitteen tästä linkistä tai kysymällä niitä sähköpostilla os. info@vahinkopalvelut.net
 • Pelastuslaitosten hakemuslomakkeen saa tästä linkistä tai kysymällä sitä sähköpostilla os. info@vahinkopalvelut.net
 • Auktorisointihakemukset käsitellään Vahinkoalan auktorisointiryhmän kokouksessa, auditointi sovitaan auktorisointia hakevan yrityksen ja auditoijan välillä.
 • Vahinkoalan auktorisointiryhmä kokoontuu kutsuttaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa
 • Auktorisointi myönnetään aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan, auktorisoinnin jatkon edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu auditointi ennen auktorisointikauden loppumista
 • Auktorisoinnin yhtenä merkittävänä edellytyksenä olevaa koulutusta järjestävät Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden liitto. (SJVTKL-koulutus) ja Suomen Palopäällystöliitto (www.sppl.fi)